Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej!

Bez kategorii, Rekrutacja - klasy ósme Możliwość komentowania Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej! została wyłączona
maj 252023

Drodzy Ósmoklasiści! Wielu z Was wybrało już przyszłą szkołę, ale są jeszcze tacy, którzy cały czas się zastanawiają. Przedstawiamy Wam zasady rekrutacji ” w pigułce”. Przeczytajcie uważnie.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2023

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

I ETAP – wybór oddziałów i szkół od 15 maja

Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Powiatu Wodzisławskiego itd.

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a oddziały poniżej nie są brane pod uwagę!

II ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 19 czerwca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – czyli tam gdzie wskazano pierwszy oddział na liście preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Na stronie internetowej naboru znajdzie się informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

IIa ETAP – składanie podań do klas dwujęzycznych, mundurowych i sportowych do dnia 29 maja (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, przygotowania wojskowego, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 29 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie.

III ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodnie z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18 lipca

V ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 18 do 25 lipca (do godz. 15.00)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

26 lipca nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

Od 27 lipca do 1 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…

Ósmoklasisto! Ważne!!!

Rekrutacja - klasy ósme Możliwość komentowania Ósmoklasisto! Ważne!!! została wyłączona
maj 252023

,,Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego informuje, że w związku z uzyskaniem zgody na uruchomienie 2 Oddziałów Przygotowania Wojskowego (łącznie 56 miejsc), nastąpiła zmiana w ofercie na stronie rekrutacyjnej szkoły. Uczniowie, którzy już wybrali wcześniej proponowaną klasę wojskową, proszeni są o przelogowanie – lub w razie problemów – bezpośredni kontakt ze szkołą (telefoniczny lub osobisty). Przypominamy, że do klas OPW obowiązuje test sprawności fizycznej – szczegóły odnośnie terminów i wymagań pod poniższym linkiem.

test sprawnościowy do Oddziałów Przygotowania Wojskowego 

Nadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów w porozumieniu z Wydziałem Edukacji uruchomiliśmy jeszcze jeden oddział o profilu POLICYJNYM.

Zachęcamy również do rekrutacji do nowej w szkole klasy o profilu POŻARNICZYM.”

Z poważaniem

Daria Lotko

Ósmoklasiści!!!

Aktualności, Rekrutacja - klasy ósme Możliwość komentowania Ósmoklasiści!!! została wyłączona
mar 202023

W tym roku większość szkół ponadpodstawowych  organizuje Dni Otwarte, w których możecie uczestniczyć razem z rodzicami. Wszystkie w jednym terminie, już 1 kwietnia.

Właśnie dotarło do nas kolejne zaproszenie 🙂

DNI OTWARTE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Aktualności, Rekrutacja - klasy ósme Możliwość komentowania DNI OTWARTE DLA ÓSMOKLASISTÓW została wyłączona
mar 162023

Ósmoklasisto! Zbliża się czas wyboru szkoły!

W sobotę 1 kwietnia szkoły ponadpodstawowe będą czekać na Ciebie i Twoich rodziców!

Dni Otwarte w „Korfantym” w sobotę 1 kwietnia 2023r. od 9:00 do 14:00

Przedstawiona zostanie oferta edukacyjna szkoły, proponowane kierunki kształcenia w Liceum, Technikum i Branżowej Szkole I stopnia, atrakcyjne akcje i projekty.

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego
ul. Poznańska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 16 33


Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy dzisiaj komunikat z Kuratorium Oświaty następującej treści:

„ Bardzo proszę o przekazanie wszystkim ósmoklasistom (ich rodzicom) informacji, że działa już witryna do rekrutacji „Vulcan” pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl

Na witrynie została opublikowana oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych,umożliwiająca zapoznanie się z katalogiem szkół i oddziałów.

9 czerwca o godz. 14.00 zostanie przeprowadzony (poprzez ww. witrynę) instruktaż z działania systemu.

http://v.przybysz.org.pl/

Proszę potraktować ten instruktaż jako obowiązkową pozycję dla każdego ósmoklasisty!”

Rodzice i uczniowie klas ósmych!
Przedstawiamy zasady postępowania rekrutacyjnego dla uczniów klas ósmych obowiązujące w naszym województwie.

Zasady rekrutacji

Przedstawiamy ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

List Minister Edukacji do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

MEN przygotowało kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów, dotycząca rekrutacji na r.sz. 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone ważne informacje (m. in. plakaty, ulotki, odpowiedzi na najważniejsze pytania), które będą systematycznie uzupełniane.

plakat Rekrutacja 2019-2020

prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2018-2019