Rekrutacja do klas pierwszych na rok szk. 2024/2025

REKRUTACJA - klasy pierwsze Możliwość komentowania Rekrutacja do klas pierwszych na rok szk. 2024/2025 została wyłączona
sty 242024

Drogi rodzicu!

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się
1 lutego 2024 r.
z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę internetową:
 
www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Na wskazanej stronie internetowej znajdują się oferty publicznych szkół podstawowych
oraz ich opisy.

 1. Rekrutacja obejmuje 17 publicznych jastrzębskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym 15 samodzielnych szkół podstawowych oraz 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół.
 2. W roku szkolnym 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się
  o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i mistrzostwa  sportowego. Oddziały integracyjne są dostępne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
  nr 5 im. Władysława Broniewskiego. Natomiast oddziały mistrzostwa sportowego są dostępne w Szkole Podstawowej nr 3, znajdującej się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
 3. W przypadku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
  w Jastrzębiu-Zdroju nie przeprowadza się rekrutacji elektronicznej. Podstawą przyjęcia dziecka do powyższej szkoły podstawowej jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia specjalistów m. in. pedagogów, psychologów, logopedów. Ponadto w placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 4. Rekrutacja dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym:

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2016 oraz 2015 w celu zapisania dziecka do klasy pierwszej w szkole obwodowej powinni:

– pobrać druk zgłoszenia w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji,

– wypełnić druk odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole innej niż obwodowa powinni:

-pobrać druk wniosku w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji) lub z systemu rekrutacji,

-wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.

 • Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w 2017 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2023.900 z późn. zm.).

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – rekrutacja elektroniczna:

 1. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.
 2. Termin składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  trwa od 1 lutego 2024r. (od godz. 8:00) do 16 lutego 2024r. (do godz. 15:00)

PO TYM TERMINIE SYSTEM ZOSTANIE ZAMKNIĘTY!

 • REKRUTACJA OBWODOWA (dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły):

W dniach od 1 lutego 2024r. (od godz. 8:00) do 16 lutego 2024r. (do godz. 15:00) rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała nr XIII.114.2023 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2023r.

 • REKRUTACJA OTWARTA – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej niż obwodowa jastrzębskiej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Wniosek będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Następnie należy wydrukować i dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami do szkoły podstawowej (tj. wniosek i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – puste wzory oświadczeń należy pobrać z zakładki „pliki do pobrania”).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

W przypadku braku potwierdzenia kryterium określonego we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

28 lutego 2024r. o godz. 10:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych.

W dniach od 29 lutego 2024r. do 8 marca 2024r. (do godz. 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły podstawowej.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica
w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan oraz bezpośrednio w szkołach podstawowych
.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony Zarządzeniem nr Or-IV.0050.28.2024 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 stycznia 2024r.

Zebranie organizacyjne

Bez kategorii, REKRUTACJA - klasy pierwsze Możliwość komentowania Zebranie organizacyjne została wyłączona
cze 132023

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

IM. JANUSZA KORCZAKA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ODBĘDZIE SIĘ

19 CZERWCA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 17.00

NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Nabór do klas pierwszych

Aktualności, REKRUTACJA - klasy pierwsze Możliwość komentowania Nabór do klas pierwszych została wyłączona
lut 062023

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 13 lutego 2023 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę internetową:
 
www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Na wskazanej stronie internetowej znajdują się oferty publicznych szkół podstawowych oraz ich opisy.

 1. Rekrutacja obejmuje 17 publicznych jastrzębskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym 15 samodzielnych szkół podstawowych oraz 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i mistrzostwa  sportowego. Oddziały integracyjne są dostępne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego. Natomiast oddziały mistrzostwa sportowego są dostępne w Szkole Podstawowej nr 3, znajdującej się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
 3. W przypadku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
  w Jastrzębiu-Zdroju nie przeprowadza się rekrutacji elektronicznej. Podstawą przyjęcia dziecka do powyższej szkoły podstawowej jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia specjalistów m. in. pedagogów, psychologów, logopedów. Ponadto w placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 4. Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:
 5. dzieci 7 letnie (urodzone w 2016 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 6. dzieci 6 letnie (urodzone w 2017 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 7. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.).

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – rekrutacja elektroniczna:

 1. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.
 2. Termin składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej z oddziałami ogólnodostępnymi i integracyjnymi trwa od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 6 marca 2023r. (do godz. 15:00)

Natomiast w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami mistrzostwa sportowego
 od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 3 marca 2023r. (do godz. 15:00).

PO TYM TERMINIE SYSTEM ZOSTANIE ZAMKNIĘTY!

 • REKRUTACJA OBWODOWA (dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły):

W dniach od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 6 marca 2023r. (do godz. 15:00) rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała nr X.153.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 lipca 2022r.

 • REKRUTACJA OTWARTA – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej niż obwodowa jastrzębskiej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Wniosek będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Następnie należy wydrukować i dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami do szkoły podstawowej (tj. wniosek i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – puste wzory oświadczeń należy pobrać z zakładki „pliki do pobrania”).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

W przypadku braku potwierdzenia kryterium określonego we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku
i wybrania
maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z ofertą placówek.

27 marca 2023r. o godz. 10:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych.

W dniach od 27 marca 2023r. do 7 kwietnia 2023r. (do godz. 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły podstawowej.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica
w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan oraz bezpośrednio w szkołach podstawowych
.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony Zarządzeniem nr Or-IV.0050.26.2023 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 stycznia 2023r.

Jastrzębie- Zdrój, 04.02.2022r.

Komunikat

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju

w sprawie rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

 1. W roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej przyjmowane są:
  a) dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2015,
  b) dzieci sześcioletnie, urodzone w roku 2016 (zgodnie z wolą rodziców), jeżeli:
 • dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w poprzednim roku szkolnym,
 • lub posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej potwierdzającą osiągnięcie gotowości szkolnej.

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju ( ul. Kaszubska- nr 1, 3, 5, 7; Kurpiowska; Pomorska- lewa strona od nr 59 do 99 i prawa strona od nr 2 do 56; Śląska- lewa strona od nr 11 do 31 i prawa strona od nr 8 do 10; Mazowiecka) są przyjmowane na podstawie wypełnionej i złożonej w placówce karty zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Termin składania wniosku: 7.02.2022r.- 4.03.2022r. Można go pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły- zakładka Rekrutacja.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli:

Termin składania wniosku: 7.02.2022r.- 4.03.2022r. Można go pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły- zakładka Rekrutacja.

4. Komisja Rekrutacyjna w terminie 7.03.2022r.- 9.03.2022r. dokonuje weryfikacji złożonych wniosków. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w dniach 6.04.2022r.- 8.04.2022r.

5. Komisja Rekrutacyjna w dniu 10 marca 2022r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
Wyniki postępowania uzupełniającego będą opublikowane dnia 11.04.2022r.

6. Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 11.03.2022r.- 18.03.2022r. oraz po postępowaniu uzupełniającym w dniach: 12.04.2022r.- 20.04.2022r. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły.

7. Komisja Rekrutacyjna w dniu 21.03.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Komisja Rekrutacyjna w dniu 21.04.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Robert Bareja

Dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
-Uchwała Nr XIV.204.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Na podstawie art.133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.)
-Zarządzenie nr OR- IV.0050.27.2022 z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) art. 154 ust. 1, art. 137 ust. 1, art.139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20216r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.).

Szanowni Państwo – Rodzice Uczniów Klas Pierwszych !
Dyrektor szkoły oraz wychowawcy przyszłych klas pierwszych serdecznie zapraszają na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 27.08.2020 r. (czwartek) w sali gimnastycznej:

– dla rodziców uczniów kl. I „a” o godz.15.30,
– dla rodziców uczniów kl. I „b” o godz.16.30.

Dla uczestników spotkania zostanie otwarte bezpośrednie wejście do sali gimnastycznej od strony boiska.

Ze względów bezpieczeństwa, prosimy, aby każde dziecko reprezentowała jedna osoba dorosła.

Przypominamy o obowiązku zachowania zasad rygoru sanitarnego.

Serdecznie zapraszam
Dyrektor szkoły – Robert Bareja

Drodzy Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021

Pragniemy przekazać Państwu kilka ważnych informacji związanych z podjęciem przez Wasze dziecko nauki w naszej szkole. Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymają w ramach subwencji oświatowej nieodpłatnie pakiety ćwiczeń, w tym z języka angielskiego. Podręczniki do poszczególnych edukacji i języka angielskiego będą wypożyczone z biblioteki szkolnej. W przypadku, kiedy dziecko będzie uczęszczało na lekcje religii, zakupicie Państwo podręcznik połączony z ćwiczeniami – tytuł i autora poda nauczyciel religii we wrześniu.

Czytaj dalej »

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Janusza Korczaka
w Jastrzębiu – Zdroju

OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkoła oferuje:
zajęcia lekcyjne od godziny 8.00,
opiekę w świetlicy dla dzieci w godz. 6.45-15.30;
świetlica środowiskowa w godz. 14.00 – 18.00;
obiady domowe w stołówce szkolnej;
realizację programów rządowych i międzynarodowych:
-„Owoce i warzywa w szkole”,
-„Szklanka mleka”,
-„Bajkoterapia”, na podstawie bajek terapeutycznych programu Ortograffiti,
– „Akademia Sukcesu” – program socjoterapeutyczny,
sale i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci;
możliwość pozostawienia książek i pomocy dydaktycznych w szafkach;
kółka zainteresowań dla dzieci chcących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności;
zaplecze sportowe: boiska do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, duża sala gimnastyczna, salki: do ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz gimnastyczna zrealizowana w ramach projektu przy wsparciu finansowym Fundacji JSW;

komputerową pracownię multimedialną, dobrze wyposażoną bibliotekę – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
wykształconą i życzliwą kadrę;
Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF oraz posiada certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”, „Szkoły z klasą”, „Przyjazna szkoła dziecku choremu na cukrzycę”, „Przyjazna Szkoła”, „Szkoła bez przemocy”.