Jastrzębie- Zdrój, 04.02.2022r.

Komunikat

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju

w sprawie rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

  1. W roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej przyjmowane są:
    a) dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2015,
    b) dzieci sześcioletnie, urodzone w roku 2016 (zgodnie z wolą rodziców), jeżeli:
  • dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w poprzednim roku szkolnym,
  • lub posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej potwierdzającą osiągnięcie gotowości szkolnej.

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju ( ul. Kaszubska- nr 1, 3, 5, 7; Kurpiowska; Pomorska- lewa strona od nr 59 do 99 i prawa strona od nr 2 do 56; Śląska- lewa strona od nr 11 do 31 i prawa strona od nr 8 do 10; Mazowiecka) są przyjmowane na podstawie wypełnionej i złożonej w placówce karty zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Termin składania wniosku: 7.02.2022r.- 4.03.2022r. Można go pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły- zakładka Rekrutacja.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli:

Termin składania wniosku: 7.02.2022r.- 4.03.2022r. Można go pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły- zakładka Rekrutacja.

4. Komisja Rekrutacyjna w terminie 7.03.2022r.- 9.03.2022r. dokonuje weryfikacji złożonych wniosków. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w dniach 6.04.2022r.- 8.04.2022r.

5. Komisja Rekrutacyjna w dniu 10 marca 2022r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
Wyniki postępowania uzupełniającego będą opublikowane dnia 11.04.2022r.

6. Rodzice uczniów przyjętych do klasy pierwszej potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 11.03.2022r.- 18.03.2022r. oraz po postępowaniu uzupełniającym w dniach: 12.04.2022r.- 20.04.2022r. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły.

7. Komisja Rekrutacyjna w dniu 21.03.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
Komisja Rekrutacyjna w dniu 21.04.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Robert Bareja

Dyrektor szkoły

Podstawa prawna:
-Uchwała Nr XIV.204.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Na podstawie art.133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.)
-Zarządzenie nr OR- IV.0050.27.2022 z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) art. 154 ust. 1, art. 137 ust. 1, art.139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 20216r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.).

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.