Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka
Kontakt do Administratora: e-mail: poczta@sp6.jastrzebie.pl, tel./fax: 32 4715633
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Bernadeta Donder , adres poczty elektronicznej do bezpośredniego kontaktu: iodpusz@wp.pl.
3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) ujawnienie przez Panią/Pana swojego adresu e-mail w przesłanej do nas drogą elektroniczną korespondencji, jak również podanie w treści e-maila numeru telefonu do kontaktu lub adresu pocztowego, uznajemy za wyrażoną dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie;
4.Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki ;
5.Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony
w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe pozyskane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7.Osoba, której dane dotyczą posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
9.Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.