2. Cel projektu

„Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju”

Czas realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 427 460,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 384 714,45 zł

Głównym celem projektu pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju”, jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizowany będzie w okresie od 1.07.2018 r. do 30.06.2019 r. w SP nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju.

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

Rodzaje zajęć
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
dla uczniów klasy 4
Zajęcia wyrównawcze z informatyki
dla uczniów klas 5 - 8 (z wyłączeniem programowania)
Warsztaty umiejętności społecznych
dla uczniów klas 5 - 8
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
dla uczniów klasy 5
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
dla uczniów klasy 6
Zajęcia językowe kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie języka niemieckiego
dla uczniów klasy 8
Zajęcia językowe kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie języka angielskiego
dla uczniów klasy 8
Naukowe koło zainteresowań – rozwijanie zdolności uczniów w zakresie geografii i matematyki dla uczniów klas 7 - 8
Naukowe koło fizyków
dla uczniów klas 7 - 8
Chemiczno- biologiczne koło zainteresowań
dla uczniów klas 7 - 8
Naukowe kółko przyrodnicze
dla uczniów klasy 4

Projekt obejmuje wsparciem 101 uczniów (w tym 59K) z woj. śląskiego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w tym uczniów zdolnych, klasy od IV do VIII. Są to uczniowie szkół publicznych zamieszkujący w mieście Jastrzębie – Zdrój oraz miejscowościach ościennych w województwie śląskim.

Rekrutacja ma charakter zamknięty – uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.
Przed rozpoczęciem rekrutacji odbędzie się spotkanie z Uczniami, na którym zaprezentowane zostaną zalety i korzyści związane z uczestnictwem w projekcie. Uczniowie zostaną zapoznani z regulaminem. Rekrutacja oparta na zasadach i politykach równych szans, równości płci i równego dostępu. Kryteria rekrutacji – test kwalifikacyjny (pre-test); opinia nauczyciela przedmiotu o uczniu; ocena z przedmiotu. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych. Planowana liczebność grupy zgodna z obowiązującymi przepisami. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia.
Na zajęcia rozwijające w pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie osiągający wysoką średnią z danego przedmiotu a w przypadku zbyt dużej liczby chętnych brana będzie pod uwagę opinia nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych. Łącznie w projekcie weźmie udział 101 U (59K) i (42M).

Załączniki rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

Oświadczenie- uczeń

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.