Serdecznie zapraszamy rodziców przyszłych pierwszoklasistów na zebranie organizacyjne, które odbędzie się na świetlicy szkolnej  22 czerwca 2022r. (środa) o godz.16.30

Z radością informujemy, iż dziewczyny: Emilia Czupil, Maja Korzec i Lena Gawlikowska – uczestniczki konkursu WLC zakwalifikowały do finału wojewódzkiego WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW, który odbędzie się w dniu 11 maja 2022r.

Równocześnie Komitet Organizacyjny WLC informuje, że do Finału zakwalifikowały się drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów w danej kategorii wiekowej w powiecie i równocześnie uzyskały tytuł Mistrza Powiatu 🙂

GRATULUJEMY 🙂

i CZYTAMY DALEJ 😉

29 marca zakończyliśmy I i II etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.

Oto uczestnicy, którzy zdobyli 5 sprawności:

Klasy I-III

Hanna Niedziela z 1A * Juliusz Samborski i Stanisław Rusin z 3B

Klasy IV – VI

Emilia Czupil z 4 A * Maja Korzec z 4 B * Lena Gawlikowska i Amelia Zając z 5A

Klasy VII – VIII

Amelia Lorek z 7A

Wszyscy uczestnicy dnia 29 marca przystąpili do II etapu szkolnego WLC sprawdzając swoją znajomość książek:

kl. I-III „Nowe przygody skarpetek” Bednarek Justyna

KL. IV-VI „Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek” Hanna Ożogowska

KL. VII – VIII „Zwiadowcy. Płonący most” John Flanagan

GRATULUJĘ !!!

I pamiętajcie myśl Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy dla całych rodzin ! Zachęcamy do zgłoszenia Państwa dziecka oraz wsparcia go w dążeniu do sukcesu, którym jest systematyczne czytanie. Jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w tej czytelniczej przygodzie wraz ze swoim dzieckiem, prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przekazanie go Koordynatorowi Placówki – w naszej szkole jest to p. Aleksandra Mitula, bibliotekarka. Można też wysłać skan zgłoszenia – na adres: amitula@sp6jz.edu.pl

Więcej informacji na stronie www.wielkaliga.pl

Poniżej zamieszczamy Aneks nr 3 do Umowy nr PSVa.3113.6.21.2021 z dnia 15 marca 2021 r. dotyczącego realizacji w 2021 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wszystkich rodziców zachęcam do zapisywania dzieci na zimowe wyjazdy. Nauka jazdy na nartach lub snowboardzie to doskonały moment na kształtowanie w dziecku umiejętności uprawiania sportu, który daje mnóstwo radości oraz uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Tatry zapewniają dobre warunki śniegowe, jak i piękne widoki 🙂

Wyjazd w drugim tygodniu ferii: 20-26 luty 2022

Narciarstwo to piękna forma aktywności i zapewnia odporność…

Wszelkich informacji udziela:

Aleksandra Mitula

e-mail: olciamitulka@gmail.com

Dla tych, którzy jeszcze nie chcą mierzyć się z górami na nartach lub snowboardzie – zapraszam na zimowisko w Bieszczady. Tam zrealizujemy program POLSKA ALASKA. Przebywanie z innymi dziećmi oraz przeżywanie z nimi przygód zapewni niezapomniane wspomnienia.

Wyjazd w pierwszym tygodniu ferii: 13- 19 luty 2022

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące stypendiów socjalnych dla uczniów na rok szkolny 2021/2022.
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój uprzejmie informuje, że w odniesieniu do STYPENDIÓW SZKOLNYCH SOCJALNYCH na rok szkolny 2021/2022, nie zaszły żadne zmiany.

Wnioski składa się w szkole, do której uczęszcza dziecko.
Termin składania wniosków: 14 września 2021 r. – pokój nr 2 (księgowość).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
 • przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).

Podręczniki do lekcji religii należy zakupić samodzielnie. Poniżej znajduje się wykaz obowiązujących podręczników w klasach 1-8.

Informuję, iż używane podręczniki do religii do klasy 4,6,7,8 można zakupić w bibliotece szkolnej.

Religia_podr

Poniżej przedstawiamy harmonogram zakończenia roku szkolnego.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

Życzymy wszystkim UDANYCH WAKACJI!☀

W dniu 17 maja 2021r uczniowie biorący udział w „Programie dla Szkół” (warzywa, owoce i produkty mleczne) mieli za zadanie przyjść ubrani na pomarańczowo, czyli w kolorze marchewki. W ten sposób zachęcali wszystkich do zdrowego odżywiania się. Oto zdjęcia dokumentujące to wydarzenie.

Dziękujemy: Marzanna Kowalczyk i Mariola Danewicz