Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych rozpocznie się 13 lutego 2023 r. z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę internetową:
 
www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Na wskazanej stronie internetowej znajdują się oferty publicznych szkół podstawowych oraz ich opisy.

 1. Rekrutacja obejmuje 17 publicznych jastrzębskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, w tym 15 samodzielnych szkół podstawowych oraz 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i mistrzostwa  sportowego. Oddziały integracyjne są dostępne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego. Natomiast oddziały mistrzostwa sportowego są dostępne w Szkole Podstawowej nr 3, znajdującej się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
 3. W przypadku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera
  w Jastrzębiu-Zdroju nie przeprowadza się rekrutacji elektronicznej. Podstawą przyjęcia dziecka do powyższej szkoły podstawowej jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia specjalistów m. in. pedagogów, psychologów, logopedów. Ponadto w placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 4. Do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:
 5. dzieci 7 letnie (urodzone w 2016 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 6. dzieci 6 letnie (urodzone w 2017 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 7. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2021.1082 z późn. zm.).

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 – rekrutacja elektroniczna:

 1. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego Vulcan.
 2. Termin składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej z oddziałami ogólnodostępnymi i integracyjnymi trwa od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 6 marca 2023r. (do godz. 15:00)

Natomiast w przypadku szkoły podstawowej z oddziałami mistrzostwa sportowego
 od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 3 marca 2023r. (do godz. 15:00).

PO TYM TERMINIE SYSTEM ZOSTANIE ZAMKNIĘTY!

 • REKRUTACJA OBWODOWA (dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły):

W dniach od 13 lutego 2023r. (od godz. 8:00) do 6 marca 2023r. (do godz. 15:00) rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Formularz zgłoszenia dziecka obwodowego będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Obwody publicznych szkół podstawowych reguluje Uchwała nr X.153.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 lipca 2022r.

 • REKRUTACJA OTWARTA – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do innej niż obwodowa jastrzębskiej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

REKRUTACJA KROK PO KROKU:

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan.

Wniosek będzie dostępny do wypełnienia po uruchomieniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.jastrzebiezdroj.podstawowe.vnabor.pl

Następnie należy wydrukować i dostarczyć podpisany wniosek wraz z załącznikami do szkoły podstawowej (tj. wniosek i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów – puste wzory oświadczeń należy pobrać z zakładki „pliki do pobrania”).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

W przypadku braku potwierdzenia kryterium określonego we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku
i wybrania
maksymalnie trzech szkół podstawowych wg własnych preferencji po zapoznaniu się z ofertą placówek.

27 marca 2023r. o godz. 10:00 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół podstawowych.

W dniach od 27 marca 2023r. do 7 kwietnia 2023r. (do godz. 15:00) rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły podstawowej.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica
w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan oraz bezpośrednio w szkołach podstawowych
.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony Zarządzeniem nr Or-IV.0050.26.2023 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 stycznia 2023r.

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.