REGULAMIN KORZYSTANIA Z ODPŁATNYCH POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM.JANUSZA KORCZAKA W JASTRZĘBIU – ZDROJU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów z wydawanych w szkole posiłków.
 3. Posiłki przygotowywane są przez kuchnię, na terenie pomieszczeń kuchennych szkoły, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci i młodzieży.
 1. ORGANIZACJA CIEPŁEGO POSIŁKU W SZKOLE
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz zajęć opiekuńczych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w trakcie wyznaczonych przerw obiadowych w stołówce umożliwiającej bezpieczne i higieniczne spożycie posiłku.
 3. Do korzystania z odpłatnych posiłków w szkole uprawnieni są uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w odpowiednim terminie: Oświadczenie o korzystaniu z odpłatnych posiłków w szkole – załącznik nr1 do Regulaminu.
 4. Informacja o jadłospisie udostępniana jest rodzicom/opiekunom prawnym na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Jadłospis stołówki szkolnej. Jadłospis na każdy tydzień ustala kuchnia, która zastrzega sobie prawo do jego zmiany z przyczyn od niej niezależnych.
 1. ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI W SZKOLE
 2. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o korzystaniu przez jego dziecko z posiłków w szkole i ewidencja wydawanych posiłków w szkole.
 3. Opłaty za posiłek ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Wysokość opłaty za posiłek w szkole może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego, o czym każdorazowo dyrektor informuje w zarządzeniu dyrektora szkoły publikowanym na stronie internetowej szkoły, w zakładce: Obiady w szkole, a wychowawca klasy przekazuje wiadomość rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
 4. Opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków w szkole ustalane są w okresach miesięcy kalendarzowych. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do rozliczenia się w cyklu miesięcznym za posiłki wydane dziecku w szkole.
 5. Kierownik świetlicy szkolnej w porozumieniu z kuchnią  w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przekazuje rodzicom informacje o należności za korzystanie przez jego dziecko z posiłków wydawanych w szkole w poprzednim miesiącu. Informacja jest przekazywana w formie elektronicznej, poprzez dziennik elektroniczny. Potwierdzeniem otrzymania informacji jest jej odczytanie przez rodzica.
 6. Kierownik świetlicy w terminie do 6 dnia każdego miesiąca przekazuje kierownikowi gospodarczemu informację o należnościach i uczniach korzystających z posiłków wydawanych w szkole w poprzednim miesiącu.
 7. Rozliczenie za posiłki w szkole możliwe jest tylko poprzez dokonanie przelewu na określoną kwotę, na wskazany rachunek bankowy SP6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju:

38 8470 0001 2001 0037 0682 0010

 1. W tytule przelewu bankowego należy wpisać informacje według wzoru:

Posiłek w szkole, imię i nazwisko ucznia, klasa, za miesiąc i rok

(np.: Posiłek w szkole, Piotr Kowalski, klasa 4d, za wrzesień 2022r.).

 • Ostatecznym terminem dokonania przelewu jest 15 dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z posiłków (np.: opłata za ciepłe posiłki we wrześniu musi być uiszczona do 15 października).
 • W sytuacji kiedy rodzic/opiekun prawny nie dokona stosownej wpłaty w podanym terminie, wychowawca klasy wysyła przypomnienie o konieczności jej uiszczenia za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz telefonicznie powiadamia rodzica, a fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym w kontaktach z rodzicami.
 • Brak uiszczenia opłaty za posiłki skutkuje przekazaniem informacji o zaległościach do organu prowadzącego i wszczęciem procedury służącej uzyskaniu naliczonych opłat zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy na jej rachunek bankowy.
 1. ODWOŁANIE CIEPŁEGO POSIŁKU W DANYM DNIU
 2. Rodzic/opiekun prawny zadeklarowanego do korzystania z odpłatnych posiłków ucznia w sytuacji nieobecności dziecka w szkole (celem uniknięcia naliczania opłaty za niezjedzony posiłek) najpóźniej do godz.16.00 w dniu poprzedzającym tą nieobecność przekazuje taką informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub osobiście do kierownika świetlicy szkolnej.
 3. W przypadku zaplanowanych wyjść do kina, wyjazdów dziecka korzystającego z posiłków w szkole na wycieczki itp., obowiązek poinformowania o tym i odwołanie ciepłego posiłku do godz.16.00 spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym ucznia. Rodzic/opiekun prawny przekazuje taką informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub osobiście do kierownika świetlicy szkolnej.
 4. W przypadku wyjścia klasy zaplanowanego w trakcie zajęć lekcyjnych, gdy czas powrotu na lekcje jest dokładnie znany jego organizatorowi, a uczniowie przyjdą do szkoły w czasie wydawania obiadów, sytuacją tą zarządza nauczyciel opiekujący się wówczas klasą w porozumieniu z kuchnią.
 5. Brak zgłoszenia nieobecności zadeklarowanego do korzystania z odpłatnego posiłku dziecka lub całkowitej rezygnacji z ciepłych posiłków w szkole oraz niezgłoszenia się dziecka na posiłek mimo jego obecności w szkole danego dnia bez odwołania tego posiłku obciąża finansowo rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 • REZYGNACJA Z KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA Z ODPŁATNEGO POSIŁKU W SZKOLE
 • W ciągu roku szkolnego rodzic/opiekun prawny zadeklarowanego ucznia ma prawo zrezygnować z korzystania przez jego dziecko z odpłatnych posiłków w szkole składając: Oświadczenie o rezygnacji z odpłatnych posiłków w szkole- załącznik nr2 do Regulaminu.
 • O rezygnacji z posiłków rodzice/opiekunowi prawni powiadamiają kierownika świetlicy szkolnej  nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca, w którym dziecko korzysta z posiłków w szkole (np. rezygnację z obiadów od listopada trzeba zadeklarować do 25 października).
 • ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE
 • Z ciepłych posiłków może korzystać zadeklarowany uczeń szkoły wyłącznie w stołówce w czasie przerw obiadowych lub po skończonych zajęciach, nie później niż do godz. 14.00  każdego dnia.
 • Za wydawanie posiłków odpowiada kuchnia.
 • Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania.
 •  Uczniowie nie wnoszą do stołówki plecaków, wierzchnich okryć, worków z obuwiem zmiennym oraz nie korzystają z telefonów komórkowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia oświadczenia o korzystaniu z odpłatnych posiłków w szkole jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 2.  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie Internetowej szkoły w zakładce: Obiady w szkole lub w sekretariacie szkoły.
 3. Rodzicom przysługuje prawo zwolnienia z całości lub części opłaty za posiłki wydawane w szkole. Szczegółowe warunki i tryb udzielania zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków w szkole określają odrębne przepisy.

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.