Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

W związku ze zmianami zapisów w Ustawie Prawo Oświatowe, każda gmina ma obowiązek zorganizowania posiłków w szkole dla uczniów od dnia 1 września b.r.

Organizacją zajmuje się s szkoła, a odpłatność za posiłek ma przechodzić przez konto szkoły.

Szkoła podpisuje porozumienie z Gminą dotyczącą organizacji i odpłatności za obiady.

Takie porozumienie zostało już podpisane. Ustalono koszt obiadów w m. Jastrzębie -Zdrój na

15 zł za pełny obiad, z czego 9 zł to koszt , jaki ponosi rodzic, a 6 zł to dofinansowanie ze strony miasta.

Rodzic, którego dziecko będzie chciało korzystać z posiłków w szkole, musi złożyć pisemną deklarację korzystania z posiłku z datą sprzed 1 września.

Druki będą dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce- Obiady w szkole lub dla tych z Państwa, którzy wolą formę tradycyjną, w sekretariacie szkoły już w poniedziałek.

Szczegóły dotyczące płatności, nr konta, oraz zasady rozliczania zostaną zawarte w regulaminie stołówki szkolnej, który zostanie Rodzicom przedstawiony we wtorek w godzinach popołudniowych.

Poniżej przedstawiam Państwu zapisy w statucie szkoły dotyczące w/w zmian.

§ 30

Organizacja stołówki szkolnej.

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej, w tym wysokość opłaty, ustala dyrektor w porozumieniu z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój i publikuje na stronie internetowej szkoły.

4. Posiłki przygotowywane są przez dostawcę zewnętrznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.

5. Informacja o jadłospisie jest udostępniana rodzicom, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły i świetlicy szkolnej.

6. Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest oświadczenie rodzica o korzystaniu ze stołówki szkolnej i ewidencja obecności ucznia w szkole. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce – Obiady w szkole.

7. Opłaty za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole ustalane są w okresach miesięcy kalendarzowych.

8. Wychowawca klasy w terminie do 5 każdego miesiąca przekazuje rodzicom informacje o należności za korzystanie przez jego dziecko z posiłków wydawanych w szkole w poprzednim miesiącu, a także o terminie i formach zapłaty. Informacja jest przekazywana przez dziennik elektroniczny.

9. Termin zapłaty należności, o których mowa w ust. 8, upływa z dniem 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego.

10. Rodzicom przysługuje prawo zwolnienia z całości lub części opłaty za posiłki wydawane w szkole.

11. Szczegółowe zasady organizacji wydawania posiłku określa Regulamin stołówki szkolnej dostępny na stronie internetowej szkoły.

12. Szczegółowe warunki i tryb udzielania zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole określają odrębne przepisy, dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce – Obiady w szkole.

Proszę zainteresowane osoby o złożenie stosownych oświadczeń.

Z poważaniem –

Robert Bareja

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.