13 maja (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla ósmoklasistów i ich rodziców dotyczące zasad elektronicznej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

zaproszenie na wydarzenie 13 maja 2021

Drodzy Ósmoklasiści!!!
Zbliża się czas podejmowania decyzji !!!
Przed Wami aplikacja, w której znajdziecie wszystkie informacje o jastrzębskich szkołach ponadpodstawowych;
https://padlet.com/doradcajustyna/clwusfqoivv3tcu9

Niezdecydowanych odsyłam także do strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zakładce: Działy/ Poradnictwa zawodowego (http://ppp.jastrzebie.pl/poradnictwa-zawodowego/) znajdziecie informacje, które pomogą Wam dokonać wyboru.
Pozdrawiam Was serdecznie- Aneta Piotrowska

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

I ETAP – wybór oddziałów i szkół od 17 maja do 21 czerwca (do godz. 15.00)
Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:
Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.
Druga szkoła, to szkoła racjonalna.
Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.
Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…
Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!
Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.
Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…
Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

II ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 21 czerwca (do godz. 15.00)
Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Na stronie internetowej naboru znajdzie się informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

IIa ETAP – składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych do dnia 31 maja (do godz. 15.00)
Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 31 maja i zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 1 czerwca do 14 czerwca)

III ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca do 14 lipca (do godz. 15.00)
Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia zgodne z wpisami na świadectwie. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

IV ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca

V ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 23 do 30 lipca (do godz. 15.00)
Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, także na stronach internetowych szkół.

Od 3 do 5 sierpnia będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…

Ósmoklasisto – przyszłość puka do Twoich drzwi! Otworzysz…?

 Od 17 maja 2021r. możesz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Twoja decyzja musi być mądra i przemyślana.

 Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Nr 2 im. W. Korfantego oferuje Ci pomoc w wyborze Twojej drogi edukacyjno – zawodowej.

Zapraszamy do „Korfantego” na spacer po szkole oraz indywidualną rozmowę z doradcą zawodowym. Udzielimy Ci rzetelnych informacji oraz odpowiemy na Twoje pytania.

Naszą ofertę kierujemy również do Twoich rodziców.

Umów się na spotkanie:

  • napisz na nasz adres: zs2@interia.eu
  • zadzwoń do szkoły i skontaktuj się z doradcą zawodowym:

Katarzyna Panfil, Ilona Herman

Kontakt 32 471 16 33  wew. 50

Przyjdź, zobacz, zdecyduj…

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!
To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbezpieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły.
Mowa o „Programie CYBER.MIL z klasą”. Polegać on będzie na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.
Program zakłada kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.
Oferta dla najlepszych
Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Aby zakwalifikować się do Projektu szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.
Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski.
Trzy lata specjalistycznej edukacji
„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.
Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Pokaźne wsparcie z budżetu
Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację.
Drzwi do kariery
Celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To oznacza, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych MON. Z pewnością wśród tegorocznych ósmoklasistów jest dużo takich, którzy interesują się mundurem, a jednocześnie ich pasją jest informatyka. To oferta dla was idealna! A co, gdy nie masz sprecyzowanych planów albo boisz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku za kilka lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, które otwierają się przed tobą. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć. Dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni nie jest już wyzwanie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie rosnąć. Również na rynku cywilnym potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie: przecież trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które działa w oparciu o system informatyczny i nie chce chronić wysiłku swoich pracowników czy danych klientów. Zatem nic, czego się nauczysz, się nie zmarnuje.
Lista szkół zakwalifikowanych do programu oraz szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/ Sprawdź, która z nich jest najbliżej Ciebie. O zasadach rekrutacji, formalnościach, jakie musisz spełnić, aby zostać uczniem CYBER.MIL z klasą, dowiesz się z komunikatów na stronie internetowej wybranej przez siebie szkoły lub telefonicznie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH- 2020/ 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Materiały są dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Poniżej przedstawiamy prezentację- jak wybrać szkołę
„Wspieram, nie wybieram”

Wspieram, nie wybieram Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy Rodzica- Opiekuna

 

Dzień dobry,

W związku z prowadzoną przez JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. kampanią informacyjną POSTAW NA GÓRNICTWO, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w propagowaniu tej idei. Kampania ta kierowana jest głównie do młodzieży stojącej przed wyborem swojej przyszłej ścieżki zawodowe. Przesyłamy do Państwa plakat promujący zawody górnicze, z prośbą o umieszczenie go zarówno na stronie internetowej jak i w formie wydruku, na terenie Państwa
placówki. Mamy nadzieję, że kampania ta wpłynie na postrzeganie przez młodych ludzi górnictwa jako atrakcyjnego i wciąż rozwijającego się sektora
polskiej gospodarki.

Z wyrazami szacunku,

*Judyta Urbanek*
Dział Szkoleń i Adaptacji
ADM
tel.: +48 32 756 1780

Poniżej znajduje się Plakat- Promocja górnictwa

https://drive.google.com/file/d/1CuqxyGZZgzpU9fdoqf407V0g2TX3BzFD/view?usp=sharing

Poniżej znajdują się ulotki  z OFERTĄ EDUKACYJNĄ szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu- Zdroju w roku szkolnym 2020/2021

https://drive.google.com/file/d/1q-C6_feWqVxqOuDgwSnY5ZQ3KCn-H725/view?usp=sharing

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE ws doradztwa