admin

Zawody

Sport Możliwość komentowania Zawody została wyłączona
wrz 302023

Dnia 27.09.2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Biegach Przełajowych, które odbyły się w naszym mieście. Drużyny dziewcząt z naszej szkoły zarówno w kategorii starszej jak i młodszej zdobyły 1 miejsce kwalifikując się tym samym do Zawodów Rejonowych.
Młodsza drużyna dziewcząt występowała w składzie:
-Maja Musiał VIb,
-Wiktoria Pożyć VIb,
-Agata Chudzik Vb,
-Martyna Serwotka VIa,
-Nina Skromak VIa,
-Pola Fujak VIa,
-Lucyna Proszek VIa.🥇

Drużyna chłopców młodszych w poniższym składzie zajęła 5 miejsce:
-Jakub Gorzelak VIa,
-Robert Musialik VIa,
-Wiktor Szczepanik VIa,
-Jakub Zieliński VIc,
-Alan Wiktorzak Va,
-Alan Bojdo Va,
-Bartosz Grad Vb,
-Oliwier Izdebski Vb.
GRARULUJEMY!👍

Zawody sztafetowe

Sport Możliwość komentowania Zawody sztafetowe została wyłączona
wrz 302023

W dniu 27.09.2023 w Parku Zdrojowym odbyły się zawody w sztafetowych biegach przełajowych. Wspaniałe wystąpiła nasza kadra dziewcząt z klas 7-8 zajmując 1 miejsce.
Dziewczyny wystąpiły w składzie:
1 Grzonka Nadia
2 Soroka Viktoriia
3 Jakubczyk Julia
4 Bednarz Lena
5 Bandura Lena
6 Rył Natalia

Życzymy dalszych sukcesów!😊

Słówko tygodnia

Aktualności Możliwość komentowania Słówko tygodnia została wyłączona
wrz 182023

Już od dzisiaj zaczynamy dodatkowe działania na języku polskim. Uczniowie klas VI- VIII będą poszerzać znajomość nowych wyrazów w ramach innowacji ” Słówko tygodnia”.

Słówko na ten tydzień to- obligatoryjny. Wiesz, co to znaczy???

Akcja na rzecz potrzebujących

Aktualności Możliwość komentowania Akcja na rzecz potrzebujących została wyłączona
wrz 182023

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w zbiórkę potrzebnych rzeczy dla osób Noclegowni w Jastrzębiu- Zdroju.
Aktualne potrzeby:
-środki czystości,
-środki higieniczne,
-nowa bielizna,
-kurtki zimowe,
-buty zimowe.
Prosimy o przynoszenie potrzebnych rzeczy do sali: 22, 23, 24.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i otwarte serce na drugiego człowieka.
Iwona Kowalska, Agnieszka Klamer, Urszula Koprowska – Michońska

Porozumienie jastrzębskie

Aktualności Możliwość komentowania Porozumienie jastrzębskie została wyłączona
wrz 182023

Czy wiesz że 43 lata temu właśnie w naszym mieście został podpisany słynny dokument?
Porozumienie Jastrzębskie, co to takiego?
3 września 1980 roku podpisano jeden z 4 kontraktów między, robotnikami a władzami komunistycznymi. Co to takiego dało? Otóż robotnicy wywalczyli m.in. wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od początku 1981 r. , wzniesiono czterobrygadowy system pracy górników, co dało im wolne niedziele. Ustalono też, że górnicy żądali obniżenia wieku emerytalnego, aby m.in. Mogli przechodzić na emeryturę po 25 latach. Górnicy żądali też, aby uznano częstą wśród górników pylicą płuc jako chorobę zawodową. Porozumienie zagwarantowało wszystkim górnikom deputat węglowy. Władza zobowiązała się, że od 1981 roku ustalony będzie pułap minimalnych i maksymalnych płac w kraju.
W postanowieniach końcowych porozumienia uzgodniono powołanie komisji mieszanej której zadaniem było czuwanie nad realizacją ustaleń. Taki mechanizm miał sprawić aby sprawy sporne i różnice interpretacji zapisów rozstrzygali ci którzy tworzyli porozumienie. Strajkujący otrzymali gwarancję bezpieczeństwa i zapewnienie, że nie będą karani za strajk.
Amelia z klasy VI

Międzynarodowy Dzień Kropki

Aktualności Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Kropki została wyłączona
wrz 182023

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki. To święto kreatywności, odwagi i współpracy. Podczas lekcji, a także zajęć świetlicowych, wykonano wiele zadań i prac, których tematem przewodnim była kropka.
To był radosny dzień🙂

Uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2023/2024

Aktualności Możliwość komentowania Uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2023/2024 została wyłączona
wrz 122023

Pan Dyrektor Robert Bareja najpierw przywitał uczniów klas 1-3, potem klas 4-8, w szczególności
pierwszoklasistów, którzy zaczynają swoją przygodę ze szkołą, a także czwartoklasistów, wstępujących w nowy etap edukacji.
Pierwszaki zostały pasowane i oficjalnie przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr6.
GRATULUJEMY !
Wszystkim życzymy powodzenia, pozytywnej energii, a także wielu sukcesów 🙂

Stypendia szkolne

Aktualności Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona
wrz 042023

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój uprzejmie informuje, że w odniesieniu do STYPENDIÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2023/2024: Uchwała Rady Miasta Nr IX.58.2017

 Obowiązuje jeden dotychczasowy wzór wniosku (taki sam również dla uczniów z Ukrainy),
 KRYTERIUM DOCHODOWE dla wszystkich wynosi 600,00 zł. NETTO. Dochody należy wykazać od każdego pełnoletniego członka rodziny (np. dorosłe dziecko we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby bez dochodu).
 W przypadku braku dochodów bezwzględnie wymagane jest OŚWIADCZENIE (w załączeniu) z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że osoby nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie podejmują prac dorywczych oraz nie korzystają z pomocy rodziny (jeśli tak to w jakiej wysokości).
 W przypadku zamieszkiwania kilku rodzin wymagane jest oświadczenie, czy osoby te prowadzą bądź nie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2023/2024. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie wniosków pod kątem prawidłowości zamieszczonych danych. W szczególności źródła i wysokość dochodu netto (każda pozycja powinna być wypełniona tj. w przypadku niepobierania świadczenia wpisywać zero).
Nie uległa zmianie również uchwała Rady Miasta w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i nadal obowiązuje ten sam wzór wniosku i wszystkie załączniki (regulamin i katalog wydatków). Do wniosku dołączony został jedynie obowiązek informacyjny (RODO). https://bip.jastrzebie.pl/uchwala/51351/uchwala-nr-ix-58-2017

Wnioski składa się w szkole do której uczęszcza dziecko – ostatecznie do 14 września 2023 r. (sekretariat lub pok. Nr 2)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dochody za m-c sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Aktualności Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 została wyłączona
sie 292023

Dnia 4 września 2023r. (poniedziałek) rozpoczyna się rok szkolny 2023/2024. Poniżej przedstawiamy harmonogram obowiązujący tego dnia:
kl.I – godz. 8.00
kl.II-III – godz. 9.30
kl.IV-VI – godz. 10.30
kl.VII-VIII – godz. 11.30

Zapraszamy 🌞

Świetlica- zapisy uczniów

Świetlica Możliwość komentowania Świetlica- zapisy uczniów została wyłączona
sie 292023

Uwaga Rodzice!
Przypominamy, że za kilka dni tj. 30 sierpnia 2023r. upływa termin składania Kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szk. 2023/24. Kto z Państwa jeszcze tego nie zrobił, proszony jest o jej pobranie, wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.sp6.jastrzebie.pl w zakładce Świetlica.

Wychowawcy świetlicy