Dzień Chłopaka

Aktualności Możliwość komentowania Dzień Chłopaka została wyłączona
wrz 302023

Wszyscy obchodzimy słynny „Dzień Chłopaka”! Jak właściwie zaczęła się historia tego dnia? Otóż było to tak. Wszystko rozpoczęło 19 listopada 1999 roku, a więc historia nie jest długa, ponieważ właściwie istnieje to święto dopiero 24 lata. Kto by pomyślał, że obchodzimy święto naszych chłopaczków aż w 80 krajach! Co prawda tylko w Polsce obchodzimy ten dzień akurat 30 września,
na świecie to 19 listopada. Historycy uważają wybór tego dnia, za zwykły przypadek.
Z tej okazji chciałybyśmy złożyć Wam ŻYCZENIA!!!
Cóż ja tu mogę Wam panowie życzyć? Fajnych prezentów, super weekendu i cudownych koleżanek

Melusia :>

Słówko tygodnia

Aktualności Możliwość komentowania Słówko tygodnia została wyłączona
wrz 182023

Już od dzisiaj zaczynamy dodatkowe działania na języku polskim. Uczniowie klas VI- VIII będą poszerzać znajomość nowych wyrazów w ramach innowacji ” Słówko tygodnia”.

Słówko na ten tydzień to- obligatoryjny. Wiesz, co to znaczy???

Akcja na rzecz potrzebujących

Aktualności Możliwość komentowania Akcja na rzecz potrzebujących została wyłączona
wrz 182023

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w zbiórkę potrzebnych rzeczy dla osób Noclegowni w Jastrzębiu- Zdroju.
Aktualne potrzeby:
-środki czystości,
-środki higieniczne,
-nowa bielizna,
-kurtki zimowe,
-buty zimowe.
Prosimy o przynoszenie potrzebnych rzeczy do sali: 22, 23, 24.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i otwarte serce na drugiego człowieka.
Iwona Kowalska, Agnieszka Klamer, Urszula Koprowska – Michońska

Porozumienie jastrzębskie

Aktualności Możliwość komentowania Porozumienie jastrzębskie została wyłączona
wrz 182023

Czy wiesz że 43 lata temu właśnie w naszym mieście został podpisany słynny dokument?
Porozumienie Jastrzębskie, co to takiego?
3 września 1980 roku podpisano jeden z 4 kontraktów między, robotnikami a władzami komunistycznymi. Co to takiego dało? Otóż robotnicy wywalczyli m.in. wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od początku 1981 r. , wzniesiono czterobrygadowy system pracy górników, co dało im wolne niedziele. Ustalono też, że górnicy żądali obniżenia wieku emerytalnego, aby m.in. Mogli przechodzić na emeryturę po 25 latach. Górnicy żądali też, aby uznano częstą wśród górników pylicą płuc jako chorobę zawodową. Porozumienie zagwarantowało wszystkim górnikom deputat węglowy. Władza zobowiązała się, że od 1981 roku ustalony będzie pułap minimalnych i maksymalnych płac w kraju.
W postanowieniach końcowych porozumienia uzgodniono powołanie komisji mieszanej której zadaniem było czuwanie nad realizacją ustaleń. Taki mechanizm miał sprawić aby sprawy sporne i różnice interpretacji zapisów rozstrzygali ci którzy tworzyli porozumienie. Strajkujący otrzymali gwarancję bezpieczeństwa i zapewnienie, że nie będą karani za strajk.
Amelia z klasy VI

Międzynarodowy Dzień Kropki

Aktualności Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Kropki została wyłączona
wrz 182023

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki. To święto kreatywności, odwagi i współpracy. Podczas lekcji, a także zajęć świetlicowych, wykonano wiele zadań i prac, których tematem przewodnim była kropka.
To był radosny dzień🙂

Uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2023/2024

Aktualności Możliwość komentowania Uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2023/2024 została wyłączona
wrz 122023

Pan Dyrektor Robert Bareja najpierw przywitał uczniów klas 1-3, potem klas 4-8, w szczególności
pierwszoklasistów, którzy zaczynają swoją przygodę ze szkołą, a także czwartoklasistów, wstępujących w nowy etap edukacji.
Pierwszaki zostały pasowane i oficjalnie przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr6.
GRATULUJEMY !
Wszystkim życzymy powodzenia, pozytywnej energii, a także wielu sukcesów 🙂

Stypendia szkolne

Aktualności Możliwość komentowania Stypendia szkolne została wyłączona
wrz 042023

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój uprzejmie informuje, że w odniesieniu do STYPENDIÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2023/2024: Uchwała Rady Miasta Nr IX.58.2017

 Obowiązuje jeden dotychczasowy wzór wniosku (taki sam również dla uczniów z Ukrainy),
 KRYTERIUM DOCHODOWE dla wszystkich wynosi 600,00 zł. NETTO. Dochody należy wykazać od każdego pełnoletniego członka rodziny (np. dorosłe dziecko we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby bez dochodu).
 W przypadku braku dochodów bezwzględnie wymagane jest OŚWIADCZENIE (w załączeniu) z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że osoby nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie podejmują prac dorywczych oraz nie korzystają z pomocy rodziny (jeśli tak to w jakiej wysokości).
 W przypadku zamieszkiwania kilku rodzin wymagane jest oświadczenie, czy osoby te prowadzą bądź nie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2023/2024. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie wniosków pod kątem prawidłowości zamieszczonych danych. W szczególności źródła i wysokość dochodu netto (każda pozycja powinna być wypełniona tj. w przypadku niepobierania świadczenia wpisywać zero).
Nie uległa zmianie również uchwała Rady Miasta w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i nadal obowiązuje ten sam wzór wniosku i wszystkie załączniki (regulamin i katalog wydatków). Do wniosku dołączony został jedynie obowiązek informacyjny (RODO). https://bip.jastrzebie.pl/uchwala/51351/uchwala-nr-ix-58-2017

Wnioski składa się w szkole do której uczęszcza dziecko – ostatecznie do 14 września 2023 r. (sekretariat lub pok. Nr 2)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dochody za m-c sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Aktualności Możliwość komentowania Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 została wyłączona
sie 292023

Dnia 4 września 2023r. (poniedziałek) rozpoczyna się rok szkolny 2023/2024. Poniżej przedstawiamy harmonogram obowiązujący tego dnia:
kl.I – godz. 8.00
kl.II-III – godz. 9.30
kl.IV-VI – godz. 10.30
kl.VII-VIII – godz. 11.30

Zapraszamy 🌞

Ulotka o omdleniach

Aktualności Możliwość komentowania Ulotka o omdleniach została wyłączona
sie 292023

Uwaga!
W załączeniu przekazujemy ulotkę przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń.

INNOWACJA „Starsi czytają młodszym”

Aktualności Możliwość komentowania INNOWACJA „Starsi czytają młodszym” została wyłączona
cze 202023

W ramach INNOWACJI  „Starsi czytają młodszym” realizowanej w naszej szkole w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 uczniowie klasy 6a przeczytali uczniom klas 1b, 3a i 3b wybrane przez siebie książki. Młodsi uczniowie wykonali przepiękne prace plastyczne związane z przeczytanymi książkami, odwiedzili MBP w ramach OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI Cała Polska Czyta DzieciomXXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Okazało się, że z książką można się świetnie bawić.

Celem akcji było:

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów,
 • zainteresowanie książką poprzez promowanie czytania,
 • ukazywanie dobrych wzorców (Książka to skarbnica wartości),
 • ukazywanie konsekwencji wyborów i decyzji,
 • nauczanie refleksji oraz odróżniania dobra od zła,
 • integrowanie uczniów starszych z młodszymi,
 •  czytanie treści ze zrozumieniem.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały czytanych utworów. Starszym koleżankom i koledze serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.