ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA  W SZKOLE

 
1.Obowiązkiem rodzica bądź opiekuna prawnego jest usprawiedliwianie absencji ucznia w szkole.
2.Nieobecność dziecka usprawiedliwiana jest pisemnie lub osobiście przez rodzica bądź opiekuna prawnego.
 

3.Usprawiedliwienie pisemne należy oddać wychowawcy w ciągu 7 dni po przebytej absencji.
4.W usprawiedliwieniu należy ująć:
•kogo dotyczy
•jakich dni
•powód absencji
•podpis rodzica bądź opiekuna prawnego
5.Usprawiedliwienia ustnego dokonuje rodzic bądź opiekun prawny u wychowawcy na najbliższym zebraniu lub konsultacjach, w terminie przed upływem końca miesiąca (tj. usprawiedliwienie z marca w marcu itd.). W przypadku niemożliwości dotrzymania w/w terminu, obowiązuje pisemna wersja usprawiedliwienia. 
6.W przypadku przewidywanej absencji dziecka trwającej dłużej niż dwa tygodnie rodzic bądź opiekun prawny powinien o tym fakcie powiadomić wychowawcę (szkołę).
7.Spóźnienie powyżej 5 min. na każdej lekcji odnotowywane jest w dzienniku.
8.Nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zasadami Szkolnego Systemu Oceniania. Winę za nieusprawiedliwioną absencję ucznia ponosi rodzic.
9.Dokumentację absencji ucznia odnotowuje się w dzienniku szkolnym, a przechowuje w dokumentach wychowawcy klasowego przez okres danego roku szkolnego.
10.O absencji dziecka rodzic bądź opiekun prawny powiadamiany jest przez wychowawcę klasy na zebraniu i w czasie konsultacji. Fakt ten odnotowany jest w protokole zebrań z rodzicami lub dokumentacji wychowawcy klasowego.
11.Zestawienie absencji ucznia odnotowuje się na arkuszu szkolnym.
12,Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst  jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329) (Zmiana: Dz. U.  Nr 106, poz.496), rozdział 2, art.18  rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku realizację obowiązku szkolnego.
 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.

© 2020 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha