PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
1. Sprawowanie opieki:
 • objęcie formą dożywiania i opieką na świetlicy wszystkich chętnych uczniów,
 • dożywianie uczniów z rodzin o najniższym uposażeniu – obiady dotowane przez OPS,
 • zapewnienie opieki uczniom, którzy nie uczestniczą w lekcjach katechezy,
 • zapewnienie dzieciom objętych opieką świetlicy warunków do nauki, wypoczynku i spędzania wolnego czasu zgodnie z rozwojem psychofizycznym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy podczas odrabiania lekcji domowych.
2. Kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia.
 • Wdrażanie do współpracy w grupie, samorządności, poprawnego zachowania się i wzajemnej życzliwości oraz świadomej, aktywnej postawy społecznej:
 • zorganizowanie zespołu świetlicowego: zapoznanie dzieci z wychowawcą, rozkładem zajęć, opracowanie z dziećmi regulaminu świetlicy,
 • prowadzenie celowych zajęć wdrażających do odpowiedzialności za grupę i własne czyny,
 • prowadzenie rozmów i zajęć wychowawczych dotyczących współżycia i integracji w  grupie,
 • wychowanie przez pracę dla siebie i innych: zwracanie uwagi by praca nie była zbyt trudna oraz wskazywanie celu i pożytku z wykonywanej pracy,
 • zapoznanie dzieci z zasadami poprawnego komunikowania się: wdrażanie zasad kulturalnej rozmowy, pogadanki dyskusji.
3. Wdrażanie do poszanowania własności osobistej oraz mienia społecznego, szacunku do pracy i ludzi, którzy ja wykonali:
 • dbałość o estetyczny wygląd pomieszczenia,
 • organizowanie wystaw prac plastyczno-technicznych wykonanych przez dzieci w czasie zajęć świetlicowych,
 • wdrażanie do odpowiedzialności i współgospodarowania w świetlicy: pełnienie dyżurów porządkowych,
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązywania zadań społecznych: naprawa uszkodzonych gier, zbiórki materiałów i pomocy dydaktycznych na świetlicę.
4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów:
 • zwracanie uwagi na prawidłowe wykorzystanie czasu wolnego dziecka i uczestnictwo w zajęciach zgodnie z uzdolnieniami oraz zainteresowaniami,
 • wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz uzdolnień dziecka,
 • prowadzenie zajęć umuzykalniających:
– nauka piosenek,
– zabawy ze śpiewem (pląsy),
– słuchanie piosenek,
– ćwiczenia rytmiczne,
 • prowadzenie zajęć plastycznych i praktyczno – technicznych:
– zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi,
– wykonanie dekoracji świetlicowych,
– zbliżenie dzieci do świata techniki,
 • prowadzenie zajęć z elementami języka angielskiego:
– nauka piosenek w języku angielskim,
– bogacenie słownictwa poprzez gry i zabawy dydaktyczne,
 • prowadzenie zajęć z zakresu żywego słowa:
– zwrócenie uwagi na poprawne, płynne czytanie,
– słuchanie nagrań magnetofonowych,
– twórczość własna dzieci,
 • rozwijanie wiedzy o teatrze poprzez prowadzenie małych form teatralnych,
 • kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, środowiska naturalnego: ukazanie roli jaką odgrywa ona w życiu człowieka.
5. Podnoszenie wyników nauczania:
 • kontrola postępów ucznia w nauce,
 • wyrównywanie braków poprzez dodatkowe ćwiczenia,
 • wdrażanie do samodzielności poprzez odrabianie zadań domowych,
 • stosowanie nowych metod i form pracy utrwalające wiadomości zdobyte w toku zajęć lekcyjnych,
 • prowadzenie ćwiczeń w pisaniu i czytaniu,
 • stosowanie gier dydaktycznych i zabaw tematycznych,
 • rozbudzanie zainteresowań książką,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu,
 • wzbogacanie języka oraz sposobu wypowiadania się,
 • oglądanie filmów edukacyjnych.
6. Przygotowanie dzieci do udziału w życiu społecznym:
 • zapoznanie z kulturą wybranych regionów kraju: baśnie, legendy, muzyka ludowa, tradycje,
 • zapoznanie dzieci z bohaterami narodowymi,
 • kształtowanie szacunku do godła, symboli narodowych oraz religijnych,
 • zapoznanie dzieci z życiem i działalnością patrona szkoły,
 • zapoznanie z rocznicami, świętami państwowymi oraz tradycjami obchodów świąt religijnych: Boże Narodzenie, Wielkanoc,
– oglądanie filmów,
– oglądanie albumów,
– czytanie pamiętników, opowiadań,
 • uświadomienie potrzeby przestrzegania norm społecznych.
7. Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i higienę. Rozwijanie prawidłowej postawy i sprawności fizycznej dziecka. Kształtowanie kultury życia codziennego:
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i sprawność fizyczną:
– organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu z uwzględnieniem pór roku,
– relaksację systemu nerwowego w czasie nauki, gier, zabaw,
 • wdrażanie do higieny osobistej,
 • współpraca z pielęgniarką szkolną,
 • wpajanie nawyku dbałości o estetyczny wygląd i schludny ubiór,
 • uświadomienie wartości odżywczych nabiału, owoców i warzyw,
 • przygotowanie dzieci do właściwego planowania dnia z uwzględnieniem czasu na naukę, zabawę i odpoczynek,
 • przygotowanie dzieci do wykonywania codziennych czynności samoobsługowych,
 • wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku:
– dbanie o właściwa postawę przy jedzeniu,
– przestrzeganie higieny podczas spożywania posiłku,
– dbanie o właściwe posługiwanie się sztućcami,
 • walka z hałasem,
 • prowadzenie pogadanek z zakresu BHP.
8. Współpraca ze środowiskiem:
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze,
 • informowanie rodziców o samopoczuciu i zachowaniu dziecka w grupie,
 • informowanie rodziców o dobrych cechach i osiągnięciach dziecka,
 • współpraca z OPS w zakresie udzielania pomocy poprzez finansowanie obiadów dla dzieci.

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.

© 2019 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha