Szanowni Państwo!

Zawiadamiam, że po rozpoznaniu sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w naszym mieście oraz za zgodą organu prowadzącego podjęto decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkole w okresie: 01.06.2020- 05.06.2020 r. ze względu na zachowanie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników szkoły.
Wszystkie zajęcia realizowane będą w dotychczasowej formie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Będę Państwa sukcesywnie informował o podejmowanych decyzjach.

Z poważaniem
Robert Bareja

Szanowni Państwo!

Po analizie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w naszym mieście oraz za zgodą organu prowadzącego podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole na okres 25.05.2020- 29.05.2020 r. ze względu na zachowanie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników szkoły.
Wszystkie zajęcia realizowane będą w dotychczasowej formie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
O dalszych decyzjach będę Państwa na bieżąco informował.

Z poważaniem
Robert Bareja

Szanowni Państwo,
od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
-możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
-wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
-możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
-możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
-organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
-organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
-możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
-organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 656), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 748) i i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 790)..

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r.

Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Banyś
Specjalista

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rybniku Inspektorat w Raciborzu
Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 28
tel. (32) 415-23-85 wew. 104,
tel. 502 009 139

Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19 (doc)

Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID-19 (pdf)

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły nam wszystkim radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech napełnią nas pokojem i wiarą,
niech dadzą siłę w pokonywaniu trudności
i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość…

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP6

Autorką pracy jest Natalia Paulińska kl.6b

Stan epidemii- zawieszenie zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Dyrektor PPP Remigiusz Skubis informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii następuje zawieszenie zajęć (diagnozy, działania postdiagnostyczne, terapie) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju, w okresie od 26.03.2020r. do 10.04.2020r.
W tym okresie pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy) będą udzielali porad i konsultacji za pośrednictwem e-mail w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie w godzinach od 8.00 do 12.00.
(w tym okresie obowiązuje nr tel. 517852457)
Wykaz adresów e-mailowej:
Dyrektor: poczta@ppp.jastrzebie.pl
Wicedyrektor: jnamielska@ppp.jastrzebie.pl
Sekretariat: poczta@ppp.jastrzebie.pl, aledniowska@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział przedszkolny): psycholog-PP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział szkolny): psycholog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Psycholog (dział młodzieżowy): psycholog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział szkolny): pedagog-SP@ppp.jastrzebie.pl
Pedagog (dział młodzieżowy): pedagog-mlodziez@ppp.jastrzebie.pl
Logopeda: logopeda@ppp.jastrzebie.pl

Dyrektor PPP zachęca do śledzenia informacji na stronie internetowej PPP.
Sekretariat Poradni obsługuje petentów telefonicznie (nr tel. 324717878)
oraz w szczególnych przypadkach osobiście, wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty.
Sekretariat pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyrektor PPP zwraca się do Państwa z prośbą o ograniczenie przemieszczania się i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 3/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu- Zdroju
z dnia 24 marca 2020r.

w sprawie: Organizacja kształcenia zdalnego w Szkole Podstawowej nr 6 im Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju w dniach od 25.03.2020r- do odwołania Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                                                                  § 1
Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, wprowadzam Zasady regulujące zdalne nauczanie podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 im . Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju .

                                                                                                                  § 2
Zasady zawarte w dokumencie obowiązują od dnia 25.03.2020 r. do czasu odwołania Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                                                                   § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Robert Bareja
Dyrektor szkoły

 

Zasady regulujące zdalne nauczanie podczas zawieszenia
zajęć dydaktyczno – wychowawczych
obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

1. Celem nauczania na odległość jest wspieranie przez nauczycieli uczniów w ich samodzielnej nauce w domu, kontaktowanie się z nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej, w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego.
2. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej ze swojego przedmiotu dostosowanej do obecnej sytuacji.
3. Nauczyciel sam określa sposoby oraz formy kontaktu z uczniami i za nie odpowiada.
4. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować ilość zadań i wymagań do zaistniałej sytuacji i ilości godzin danego przedmiotu w tygodniowym planie lekcji. Należy również uwzględnić fakt, że uczeń materiał realizuje samodzielnie w warunkach domowych i jego stan psychofizyczny może się zmieniać.
5. Nauczyciel ma obowiązek zweryfikować i zmodyfikować program nauczania w celu dostosowania go do nauki na odległość. Podczas planowania zajęć zobowiązuje się nauczycieli do realizowania treści wynikających wyłącznie z podstawy programowej.
6. Jest zasadne stosowanie różnych form pracy i kontaktu z uczniami. Nauczyciel jest zobligowany różnicować zadania i wymagania w zależności od możliwości technicznych w danej klasie, liczebności uczniów oraz poziomu edukacyjnego klasy, jak i samego ucznia.
7. Brak realizacji zadań przez ucznia nauczyciel przedmiotu zgłasza wychowawcy klasy. Wychowawca klasy jest w stałym kontakcie z nauczycielami przedmiotów.
8. Każdy wychowawca zobowiązany jest monitorować sytuację uczniów w swojej klasie dotyczącą między innymi obciążenia uczniów zadaniami i zbierać informacje zwrotne od rodziców oraz dokonywać ich analizy.
9. W sytuacji wystąpienia problemów lub absencji ucznia w zdalnym nauczaniu wychowawca kontaktuje się z rodzicami i wyjaśnia jej przyczyny.
10. W sytuacji wystąpienia znacznych problemów wychowawca konsultuje się telefonicznie z dyrektorem szkoły.
11. Nauczyciel powinien mieć na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną.
12. W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
13. Nauczyciele klas I-III szczególnie są zobowiązani do stałego kontaktu z rodzicami i monitorowania postępów oraz możliwości uczniów.
14. Nauczanie indywidualne prowadzone z uczniami również odbywa się zdalnie.
15. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na podstawie indywidualnych uzgodnień nauczyciela z opiekunem dziecka.
16. Pedagog szkolny prowadzi działania doraźne w postaci konsultacji indywidualnych z rodzicami oraz uczniami wymagającymi pomocy. Jest w stałym kontakcie z nauczycielami i wychowawcami klas.
17. Wychowawcy świetlicy przygotowują zabawy dydaktyczne wspierające czas wolny ucznia, które można zastosować w domu i umieszczają je na stronie internetowej szkoły. W razie potrzeby przejmują zadania wychowawcy klasy przebywającego na zwolnieniu lekarskim.
18. Nauczyciel biblioteki propaguje czytelnictwo, wyszukuje propozycje ciekawych książek i lektur spośród dostępnych w sieci i odpowiada za umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.
19. W czasie trwania nauczania na odległość nauczyciel ocenia ucznia za prace, zadania i projekty oraz testy wykonane w warunkach domowych.
20. W przypadku pracy na ocenę, nauczyciel przed zadaniem pracy zobowiązany jest określić i podać do wiadomości uczniom/rodzicom zasady oceny tej pracy oraz uzgodnić i określić sposób i termin przekazania jej nauczycielowi, uwzględniając posiadane przez ucznia urządzenia komunikacyjne.
21. Nauczyciel nie może obniżać oceny uczniowi, jeśli poziom wykonanego zadnia czy pracy wynika z braku możliwości technicznych i sprzętowych.
22. Zalecany jest liberalny sposób oceniania, adekwatny do zaistniałej sytuacji.
23. Pozostałe zasady dotyczące oceniania zgodne są z wewnątrzszkolnym i przedmiotowym systemem oceniania.
24. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, telefon.
25. Tygodniowy plan zajęć dla poszczególnych klas jest zamieszczony w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel decyduje o terminie i czasie trwania zajęć, które rejestruje w zakładce- Tematy lekcji- zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji, uwzględniając pozostałe planowane w tym czasie zajęcia.
26. Konsultacje rodziców/uczniów z nauczycielami odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-12.00 poprzez dziennik elektroniczny lub w innym sposób po indywidualnych ustaleniach nauczyciela /wychowawcy z rodzicem /uczniem.
27. Zdalne nauczanie od dnia 25 marca 2020 roku dokumentuje się w e-dzienniku firmy Vulcan, z wykorzystaniem zakładek: Plan lekcji- Tematy- Zadania domowe- Wiadomości.
28. Zajęcia prowadzone w postaci webinarium, prelekcji, videokonferencji dla uczniów i rodziców oraz zajęcia pozalekcyjne dodatkowo dokumentuje się w: Dzienniku zajęć innych- zakładka- Rejestr godzin.
29. Przydzielanie zadań domowych wybranym klasom lub uczniom odbywa się przez dziennik elektroniczny- Zadania domowe, a zwrot zadań domowych odbywa się na podstawie ustaleń z nauczycielem, z wykorzystaniem dostępnych przez uczniów środków. Korzystanie z tej zakładki pozwala na monitorowanie liczby nowych zadań przydzielanych przez nauczycieli.
30. W przypadku uczniów i rodziców nieposiadających dostępu do sieci wychowawca ustala inne formy kontaktu, o czy powiadamia wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia.
31. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w szczególności z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra edukacji narodowej pod adresem: www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) materiałów dodawanych w temacie lekcji- zakładka- Zasoby prywatne lub publiczne,
e) materiałów przesyłanych przez e-dziennik- zakładka- Zadania domowe,
f) platformy internetowej Google Classroom oraz załączników OneDrive w zakładce- Wiadomości,
g) innych form po indywidualnych uzgodnieniach nauczyciela z zespołem klasowym i rodzicami.
32. Wszelkie sytuacje wymagające indywidualnego traktowanie można zgłaszać do Dyrekcji szkoły poprzez e-dziennik lub kontakt telefoniczny.

Szanowni Państwo!
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski informuję, że:
1. Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. na okres 2 tygodni zostają zawieszone zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze w Szkole Podstawowej nr 6. Oznacza to, że szkoła będzie zamknięta dla uczniów.
2. W dniach 12 i 13 marca, tzn. czwartek i piątek, w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Proszę nie przysyłać dzieci do szkoły. Dla tych z Państwa, którzy nie zdążą zorganizować opieki nad swoimi dziećmi w tych dniach, będą prowadzone zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.00 do 16.00. Dzieci spotykają się w świetlicy szkolnej i w miarę potrzeb będzie im zapewniona opieka przez nauczycieli.
Rodzicu, w czasie wolnym od zajęć:
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Nauczyciele w czasie wolnym od zajęć będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególną opieką objęci będą uczniowie przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty.
Wszelkie informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Zwracam się do Państwa z apelem o niewypuszczanie dzieci z domu w okresie najbliższych dwóch tygodni! Jest to bardzo ważne w ograniczeniu potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa. Jednocześnie pragnę Państwa uspokoić, że wszelkie sprawy dotyczące realizacji podstawy programowej, egzaminów, dalszej organizacji roku szkolnego oraz klasyfikacji i promocji będą rozstrzygane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tej chwili proszę się skupić na ochronie zdrowia Państwa i dzieci.
Jednocześnie przypominam, jak się zabezpieczyć przed koronawirusem:
• często myj ręce przy użyciu mydła i wody,
• przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos, zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno- epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno- zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Dyrektor szkoły
Robert Bareja

Szanowni Państwo

W związku z pojawieniem się w naszym regionie przypadków zakażenia wirusem 2019-nCoV, proszę Państwa o zapoznanie się z wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny. Dzieli się on prostymi wskazówkami pozwalającymi zminimalizować ryzyko zarażenia. Zalecane czynności w większości przypadków nie odbiegają od przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej.

Koronawirus 2019-nCoV powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Umyj ręce:
– po kaszlu lub kichaniu,
– podczas opieki nad chorym,
– przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłku,
– przed jedzeniem,
– po skorzystaniu z toalety,
– kiedy ręce są widocznie zabrudzone,
– po pracy ze zwierzętami lub odpadami zwierzęcymi.

Często przecieraj ręce chusteczkami do dezynfekcji na bazie alkoholu lub myj ręce wodą i mydłem.

Stosuj zasady bezpieczeństwa żywności:
– dokładnie gotuj mięso i jajka,
– używaj oddzielnych desek oraz noży do krojenia surowego mięsa,
– umyj ręce między kontaktem z surowym i gotowanym pożywieniem,
– nie spożywaj mięsa pochodzącego z niewiadomego źródła

Ugotowane i prawidłowo przyrządzone produkty mięsne można bezpiecznie spożywać, nawet jeśli pochodzą z obszarów, na których występują ogniska zachorowań.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem:
– podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę natychmiast wyrzuć do kosza i umyj ręce lub zastosuj płyn dezynfekujący,
– unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel,
– unikaj spluwania w miejscach publicznych.

Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem zwróć się o pomoc do lekarza. Przekaż mu informacje o miejscach i czasie swoich ostatnich podróży. Noś maseczkę.

Podróżuj bezpiecznie:

– unikaj podróży, jeśli masz gorączkę i kaszel,
– unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszel,
– często myj ręce wodą z mydłem raz stosuj płyn do dezynfekcji rą na bazie alkoholu,
– unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
– podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,
– jeśli zdecydujesz się nosić maseczkę, upewnij się, że zakrywa ona usta i nos. Unikaj dotykania założonej maski. Niezwłocznie wyrzuć po każdym użyciu maseczkę jednorazowego użytku oraz umyj ręce po zdjęciu maseczki,
– unikaj jedzenia niedogotowanego pożywienia,
– unikaj kontaktu z chorymi zwierzętami.

Jeśli zachorujesz podczas podróży, poinformuj o tym obsługę i zgłoś się natychmiast po pomoc lekarską.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w tym aktualne dane, zalecenia i informacje dotyczące koronawirusa z Wuhan.

Link do spotu informacyjnego : https://we.tl/t-EXbKJQPrk2

Film jest również do pobrania:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

Z poważaniem
Krzysztof Kucia
Sekretarz Miasta

Dnia 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
Z tej okazji zachęcamy do ubrania się w piątek 13 marca w rzeczy z nadrukami w kształcie cyfr.
Dla klas I – III Konkurs Pi wyrazy czyli takie, w których jest ukryte pi (np. pieniądz, pieszy, pierwiosnek), uczniowie w określonym czasie (3 min.) wypisują kolejne wyrazy i rozwiązują łamigłówki matematyczne.
Dla klas IV – VIII odbędzie się konkurs na zapamiętanie jak największej ilości cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi.
Na drzwiach sal numer 9, 22, 27, 31 i 38 zostaną zamieszczone dla klas IV – VI łamigłówki matematyczne. Rozwiązania będą zbierane na II piętrze na przerwie lekcyjnej o godz. 12.30 i 13.30.
Dla klas VII – VIII łamigłówki matematyczne zostaną zamieszczone na drzwiach sal numer 18, 26, 34 i 39. Rozwiązania będą zbierane na I piętrze na przerwie lekcyjnej o godz. 12.30 i 13.30.

Pozdrawiam
Katarzyna Marszałek

© 2020 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha