Jastrzębie-Zdrój: Budowa placu zab w przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach programu RADOSN SZKOŁA.
Numer ogłoszenia: 176593 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 6 , ul. Śląska 6, 44- 35 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 47 15 633, faks 32 47 15 633. p>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pla u zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach program RADOSNA SZKOŁA..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzo ej dokumentacji projektowej placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA Wykonanie innych prac i robót niezbędnych do prawidłowego wykona ia zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.2 -9, 45.11.10.00-8, 45.00.00.00-7, 45.23.62.10-5, 44.40.00.00-4, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca udokumentuje, że w okresi ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli ok es prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał ro oty budowlane polegające na budowie obiektów sportowych lub placów zaba z nawierzchnią bezpieczną wg wytycznych programu MEN RADOSNA SZKO . Co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 230 000 zł brutto razem obejmujących swoim zakresem budowę lub rozbudowę obie tów sportowych lub placów zabaw pokrytych nawierzchnią bezpieczną . p>

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponowa przy wykonywanych pracach osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne o wykonywania prac określonych w dokumentacji technicznej, wymagan przepisami Prawo budowlane tj. uprawnienia budowlane o specjalnośc drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zost ły wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów /p>

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:< >

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej sa ej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej sa ej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do gr py kapitałowej;
 • III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca zobowiązany jest przedłoż : - wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu si z treścią specyfikacji i projektem umowy, o związaniu z ofertą raz aktualności dostarczonych zaświadczeń zgodny w treści z wz rem stanowiącym - załącznik nr 1 si , - oświadczenie o ujęciu kosztów dodatkowych wg załącznika nr 2 wz, (Sposób obliczenia ceny ofertowej - wg pkt.14) Przed podpisywaniem umow należy przedstawić kosztorys ofertowy w formie szczegółowej. Rozlicz nie robót nastąpi kosztorysem powykonawczy -pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z któr go wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istni je ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika - jak w punkcie 11 siwz - pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędny h zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówien a (przykładowy wzór - załącznik nr 8 siwz) - jeżeli dot zy. UWAGA: pełnomocnictwo i pisemne zobowiązanie powinno być przedstawi w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku o treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunk w zmian

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postano ień niniejszej umowy w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia w przypad u zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowy h, które realizowane będą w oparciu o protokoły robót zamiennych/prot koły konieczności robót dodatkowych spisane przy udziale zamawiające o i wykonawcy.W zakresie terminu wykonania: w przypadku zaistnienia zdarze uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, o którym mowa w § 4 z przyczyn niezależnych od wykonawcy, udokumentowanych w sposób n e budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie. Gdy zajdzie konieczn ść wykonania robót dodatkowych lub zamówienia dodatkowego nie dająceg się przewidzieć na etapie sporządzania oferty i wstrzymującego wykon nie zamówienia podstawowego, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protoko u konieczności. Gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych a ich realizacja uniemożliwia wykonanie zadania w terminie określonym w 4 niniejszej umowy, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protoko u konieczności. W zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa § 10 ust. 2 w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennyc i dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokoł w konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o warto ć wynikającą z protokołów konieczn ci. W zakresie innych podmiotów, na zasobach których wykonawca się opie ał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a podwyk nawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazan na etapie postępowania dotychczasowy podwykonawca W zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, któ ych konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, kt rym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamów nia W zakresie zmiany osób uprawnionych do wykonywania funkcji kierowniczych Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjuj cą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. Zmiana postanowie zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygore nieważności.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp6.jastrzebie.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Szkoła Podstawowa nr 6, ul.Śląska 6, 44-335, Jastrzębie-Zd ój, sekretariat szkoły.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert: 18.09.2013 godzina 10:50, miejsce: Szko a Podstawowa nr 6, ul. Śląska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, sekreta iat szkoły.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >