Wizja i misja Szkoły

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 6
im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu- Zdroju
w latach 2016- 2019

Poniższa koncepcja szkoły powstała w celu ustalenia kierunków wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2016/2017.
Wszystkie roczne plany szkolne powinny być zgodne z poniższymi założeniami. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania w nim poprawek niezbędnych w wyniku szybkiego osiągnięcia celu bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych (nowe możliwości finansowe, nowa kadra itp.).

1.Główne założenia Koncepcji Pracy Szkoły
Opracowanie Programu Rozwoju szkoły wynika z przeprowadzonej diagnozy i ustalenia dalszych kierunków rozwoju szkoły celem:

 • podtrzymywania mocnych stron pracy szkoły,
 • rozwijania dotychczasowych doświadczeń,
 • rozwijania i wdrażania wniosków z ewaluacji,
 • podnoszenia wyników nauczania oraz wyników uzyskiwanych na sprawdzianach i egzaminach,
 • wypracowania standardów w szkole klasyfikujących placówkę w wyróżniających wskaźnikach MEN.

Koncepcja zakłada poprawę jakości pracy szkoły, systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia realizacji stawianych przed szkołą wymagań wynikających z zadań szkoły.
Ukierunkowana jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie szkoła stwarza na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Podmiotem wszelkich oddziaływań jest tu uczeń, który opuszczając szkołę potrafi uczyć się, działać, współpracować, który zgodnie z podstawą programową, reprezentuje zintegrowany system wiedzy, umiejętności i postaw.

Misja szkoły
„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi”.

Wizja szkoły
Szkoła Podstawowa nr 6 w Jastrzębiu- Zdroju to szkoła:

 • nowoczesna, przyjazna, innowacyjna, przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • prowadząca klasy sportowe i dbająca o rozwój fizyczny ucznia,
 • promująca wartości nadrzędne, wychowująca w poszanowaniu ojczyzny, miłości do bliźniego, tolerancji,
 • pomagająca wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
 • prowadząca szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania,
 • korzystająca z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych,
 • pracująca metodami aktywnymi,
 • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Cele koncepcji:
Kierunki i cele rozwoju placówki w latach 2016-2019 w poszczególnych dziedzinach i obszarach jej funkcjonowania:
Aspekt programowy:
Podnoszenie jakości kształcenia, wychowani i opieki.

 • Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i unowocześnianie procesu dydaktycznego.
 • Realizacja projektów edukacyjnych.
 • Tworzenie autorskich programów.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w praktyce szkolnej.
 • Rozwijanie i pogłębianie uczuć patriotycznych.
 • Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych.
 • Tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla ucznia.
 • Rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Opieka i wychowanie:

 • Zorganizowanie opieki nad uczniami z rodzin patologicznych, wielodzietnych i żyjących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Popularyzacja wiedzy i zachowań ekologicznych.
 • Wdrażanie uczniów do zdrowego, bezpiecznego i wolnego od nałogów stylu życia.
 • Promowanie zdrowia i aktywnego trybu życia.
© 2019 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka Suffusion theme by Sayontan Sinha